הפוריאמו ב"הראמ םינרצי תגציימו 1970-ב הדסונ מ"עב היגולונכטו הסדנה .נ.ב תרבח
.זג תסיחדו הקילוארדיהה םוחתב
Haskel, Rotary Power, Moog תורבחה לש תידעלבה הגיצנה הניה הסדנה .נ.ב תרבח
תולעפומה תובאשמ ,םיילוארדיה וורס ימותסש ןוגכ ,םיביכר ןווגמ תקפסמ הרבחה .דועו
זג ץחל תרבגהל סוחד ריוואב םילעפומה םירטסוב ,םיהובג םיצחלל סוחד ריוואב
.םיילוארדיה םיעונמו
םינוקית תוריש ןכו ל"נה םירצומה םושייב ץועיי היתוחוקלל הרבחה העיצמ ,ףסונב
.Moog ירצומל
ביבא לת ,10 ארויג רב
052-2422640 :דיינ 09- 8652555 :סקפ ,09-8850505 :לט
10 Bar Giora Street, Tel Aviv
Fax : 972-9- 8652555 ,Tel: 972-9-8850505 Cellular: 972-52-2422640
www.bn-engineeringltd.co.il
Email: zakai@bokstein.co.il :ינורטקלא ראוד