םיביכר גולטקMOOG תיקון שסתומים מתוצרת שסתומי סרבו ושסתומים פרופורציונליים
MOOG תרצותמ םימותסש ןוקית םיילנויצרופורפ םימותסשו וברס ימותסש

  מנועים הידראוליים רדיאליים MH-דגם  מנועים הידראוליים רדיאליים SMH-דגם
םיילאידר םיילוארדיה םיעונמ MH - םגד םיילאידר םיילוארדיה םיעונמ SMA - םגד

משאבות ומגברי לחץ לגז המופעלים באוויר דחוס משאבות לנוזל
סוחד ריוואב םילעפומה זגל ץחל ירבגמו תובאשמ לזונל תובאשמ

דומעה שארל
ביבא לת ,10 ארויג רב
052-2422640 :דיינ 09- 8652555 :סקפ ,09-8850505 :לט
10 Bar Giora Street, Tel Aviv
Fax : 972-9- 8652555 ,Tel: 972-9-8850505 Cellular: 972-52-2422640
www.bn-engineeringltd.co.il
Email: zakai@bokstein.co.il :ינורטקלא ראוד